1. Musik

Bläck Fööss: Du ... (bess die Stadt)

Bläck Fööss: Du ... (bess die Stadt)

Du bess die Stadt, op die mer all he stonndu häs et uns als Pänz schon aanjedonnDu häs e herrlich Laache em JeseechDu bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

Du ... (bess die Stadt)

Musik: Michael Korb, Text: Bläck Fööss

Refrain:

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn

du häs et uns als Pänz schon aanjedonn

Du häs e herrlich Laache em Jeseech

Du bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

1. Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid

du häs Knies en der Bud, doch de Näjele rut

jrell jeschmink un de Fott jet breit

e Jlöck, dat deer dat all jot steit.

Refrain:

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn

du häs et uns als Pänz schon aanjedonn

du häs e herrlich Laache em Jeseech,

du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

2. Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot,

e klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot,

jot jelaunt, dat et bal schon nerv,

all dat hammer vun dir jeerv.

Refrain:

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn,

du häs et uns als Pänz schon aanjedonn,

du häs e herrlich Laache em Jeseech,

du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

Du bess die Stadt am Rhing, däm jraue Strom,

du bess verlieb en dinge staatse Dom,

du bess en Jungfrau un en ahle Möhn,

Du bess uns Stadt un du bess einfach schön.